Galériánk

Az Őri-Art Galéria a
„Szabad lelkek háza”.
Ahol szabad lelkek
hangolják rá lelkeinket
a szabadságra.
Itt lelkünk szabaddá válhat,
hogy értelmét érezhesse
a nagyvilágnak.
Mert csak szabad lélek
lehet művész, kinek
művei szabaddá teszik
mások lelkét.

Szentendre Őri-Art Gallery G1

Szépség

Szépség és érték: a mesterművek sajátja. E kettő tesz egy művet rendkívülivé. A művészet célja: az élet céljainak bemutatása. A művészet értelme: az élet értelmének érzékeltetése. A szépség a köröttünk lévő világ esztétikus rendezettségét jelenti, mely mindennapjaink boldogságának záloga. Az esztétikus rendezettség a káosz ellentéte. Az élet egyik célja: a boldog élet – a mindennapok boldogsága. Ennek eléréséhez kell az esztétikus elrendezettség, vagyis a világ és önmagunk kiművelése, mívessé tétele, melyet Konfuciusz úgy hív „wen” (文), azaz „műveltség”: a világ esztétikus elrendezettsége. Egy mestermű mindig tükrözi a Világegyetem szépségét.

Szentendre Őri-Art Gallery G2

Érték

Az érték az, amit tovább tudunk adni a következő generációknak. Értéket teremteni annyi, mint jobbá tenni utódaink életét. Ha csak egyetlen lépcsőfokkal is feljebb tudjuk juttatni az utánunk jövőket, mint ahonnan mi kezdtük saját életünket, akkor értéket teremtettünk. Egy műalkotást az tesz mesterművé, hogy értéke időtlen. Minél tovább örökítjük, annál értékesebb lesz, így szimbolizálja az élet másik célját: az értékteremtést és továbbadást.

Szentendre Őri-Art Gallery G3

Érzés

Mi az élet értelme? Ki tudhatná? Hisz „tudni” nem lehet – csak érezni. Ugyanígy, nem lehet megérteni a művészetet sem, hanem sokkal inkább csak „átérezni”. Ekképp hordozza magában a művészet az élet értelmét. Attól lesz egy műalkotás mestermű, hogy érzéseket ébreszt. Aki „érzéssel él” az összhangba kerül a Világmindenséggel. „Erőlködés-nélkül” (wuwei 無爲) tesz mindent és még sincs semmi, mit meg ne tudna tenni. Együtt halad a „Világmindenség Áramlásával”. Egy mestermű segít a ráhangolódásban: ráhangolódni a világ rezgésére, annak „Áramlására”.

Szentendre Őri-Art Gallery G4

A művészet:
szépség, érték, érzés.

A Galéria címerében függőlegesen és vízszintesen három-három betű áll, mert az élet célja is háromrétű: 1. rendezettség (szépség), 2. továbbadás (érték), 3. kiteljesedés (érzés). A rendezettség önmagunk rendezetté tételét jelenti: esztétikus műveltséget, belső szépséget, valamint, a köröttünk lévő tárgyi világ rendezettségére is vonatkozik. E kettő együtt adja az esztétikus „szépséget”. A továbbadás az, amit át tudunk adni, meg tudunk tanítani az utánunk jövőknek. Teremteni és továbbadni – jobbá tenni az életüket. Így juthat csak a világ egyre magasabbra, egyre feljebb, egyre jobbra és harmonikusabbra. A kiteljesedés a belső utunkat jelöli, az egyén saját, személyes útját, mert kiteljesedésünkben talán megérezhetjük az élet értelmét is. E három aspektus valójában EGY, és mindhárom ott él a művészetben: szépség, érték, érzés. A művészet szépségével boldoggá teszi a mindennapokat, értéket teremt és ad tovább, és csak érezni lehet azt, amit kifejez, mert a ráción túlmutat. A művészet az emberi lét kvintesszenciája.

Szentendre Őri-Art Gallery G5

Hit

Ahhoz hogy valaki nagy művész legyen és mesterművet alkosson, csak egyetlen dolog kell: önbizalom. Nincs szükség tehetségre és nincs szükség gyakorlásra – csak önbizalom kell: hit önnön magában. Bátorság kell, hogy szembe merjen nézni önmagával és a körötte lévő világgal. Aki meg meri mutatni saját lelkét az képes éreztetni az élet legfontosabbját: a lélek szabadságát. A művészet a lélek szabadsága, az élet pedig művészet a szabad lelkek számára. Galériánk ezért lett a „Szabad lelkek háza”.

Szentendre Őri-Art Gallery G6

Szabad lelkek háza

S, ha kérded:
Mit jelent ez?
Én felelek néked:
azt, amit rajta értesz.

Te magadnak kell megadnod
magadnak a választ,
mert a válasz is te magad vagy
tenmagadba zárva.

Szentendre Őri-Art Gallery G7

Helyünk

Galériánk spirituális kezdete: 2020.08.08. Története azonban jóval korábbra nyúlik vissza. Az épület épp oly régi, mint amilyen ódon a körötte lévő Óváros. Ám a hajdani immár megújhodva áll, hogy otthonává váljon annak, amire talán mindig is rendeltetett: a művészetnek. Szentendre szíve ez a hely, a Kör utca által kerített szívet formáló „sziget” a „girbülő-görbülő körbe-görbe” utcácskák fókuszában, melyek ütőérként indulnak ki belőle, kinyúlva a város különböző részeihez, hogy eljuttassák az életet adó energiát annak minden szegletébe. Szakrális hely, ahol a Föld energiái a felszínre törnek, hogy átáramoljanak a fenti világba. Templomok tornyainak erdeje veszi körbe, hogy őrizze nyugodalmát, s megvédje a diszharmóniától és a káosztól, bármerről is próbálna reá törni. Őrködnek, mint megannyi óriás, s harangjaik nyelve üti az órát, hogy jelezze az itt szendergő létnek az idő múltát. Mert lelassul itt a lét, a szív dobbanása is halkabb, míg az idő mégis halad odakünn hajthatatlan. A lélek itt kitárul és magába fordul – egyszerre lesz a Világmindenség része és önmaga egésze.

Szentendre Őri-Art Gallery G8

Címerünk

A Galéria címerének szimbolikája az ember két aspektusát hivatott megjeleníteni: a testet és a tudatot. Testünk az anyagi világ része, a természet szülötte, csak úgy, mint a Galéria kertjében lévő két fő növény: a füge és a rózsa. A címer belső négy nagy levele a fügefát jeleníti meg, míg az alóla kikandikáló tüskék a rózsákat. A szimbólum fő része azonban a tudathoz kapcsolódik, mert testünk táplálkozik, él és végül elhervad, mint a növények, de tudatunk és lelkünk az, ami igazán emberré tesz minket. Galériánk logója két nyolcas egymásba forgatva. A fektetett nyolcas a végtelen szimbóluma. A két nyolcas pedig a végtelen két irányát jelképezi, mely kettő mégis egy és ugyanaz: a végtelenül nagy és a végtelenül kicsi, aminek középpontjában az ember áll, mint fókuszpont. Fölöttünk a csillagos ég, a Világmindenség, az űr végtelenével és a benne lévők végtelenével. Alattunk, köröttünk és bennünk pedig ott vannak a végtelenül kicsinyek, melyeknek bármennyiszer vesszük is a felét mindig lesz egy újabb egység, amit felezhetnénk. A felfoghatatlanul nagy végtelen és a végtelenségig felezhető végtelen metszéspontjában áll az ember. Címerünkben ugyanitt az „R” betű áll, mely az ŐRI és az ART szavak középpontja. Az „R” betű jelenti továbbá magát az „embert” is, mert kínaiul az „ember” jelentésű írásjegyet ( 人 ) úgy ejtjük „zsen”, pin-yin átírásban pedig: „Ren”, és ugyanígy írjuk át latin betűkre az „éberséget” jelentő írásjegyet is ( 仁 ). Az ember itt áll a Világmindenség központjában és csak helyét el nem hagyva érheti el a kiteljesedést, melyet úgy hívunk: éberség („Ren” 仁).

Szentendre Őri-Art Gallery G9

Szimbólumaink

A két nyolcas, a 88, nem csak a végtelen két aspektusát jelenti, hanem a teljességet is, mint ahogy a zongora 88 billentyűje is a hangok teljes spektrumát hivatott visszaadni. Ezen túlmenően a címerben szereplő betűk is szimbolikusak: „A”: Az élet kezdete. Mindennek a kezdete. Ami az „A” előtt áll, kívül az őt körülvevő nyolcas hurkán, az az ember számára fel nem fogható, el nem képzelhető, meg nem ismerhető – és számára túlmegy még a végtelenen is. „R” : A metszéspont, a viszonyítási és kiindulási pont: a Relativitás pontja. A valóság (Reality), a Racionalitás, a Ráció pontja. Az ember (Ren) pontja. „T” : A kiteljesedett ember, aki egyenesen áll és följebb lépett saját magán. Aki összhangban van immár az Univerzum Áramlatával. A függőleges vonal az ember, a vízszintes a szint ahová felemelkedett ébersége által, kiteljesedettségében. „Ő” : Az egyediség jele. Az „Ő” egy különleges betű. Egyedül a magyar nyelvben található. Sehol máshol. Ez az egyik „legmagyarabb” írásjegy, reprezentálva a gyökeret, ahonnan a Galéria szellemi táplálékát magába szívja. Szimbolizálja továbbá az ember egyediségét is, mert bár mind hasonlóak vagyunk, de mégis egyediek és megismételhetetlenek. „I” : Egy függőleges vonal az Univerzum Áramlásának vízszintesen hömpölygő végtelen folyama fölött. Mint a felállított homokóra jelzi az időt, mely az ember számára adatott. Az időt, mely számára az életet jelenti. Egy rövidke vonal, egy rovátka, egy kis metszés – ennyi. És mégis nekünk magunknak ez minden – ez az időegység az, ami a miénk, csak a miénk és mégsem birtokoljuk, mert nem állíthatjuk meg, nem vihetjük magunkkal: ez az életünk.

Szentendre Őri-Art Gallery G10

Bemutatkozás

Őri Sándor vagyok, sinológus, író, Konfuciusz kutató. Azzal a céllal alapítottam Galériánkat, hogy legyen egy hely, ahol a lélek kiteljesedhetik. Mert habár az élet végső értelmét nem tudhatjuk, jobb híján ez is megfelel talán: Kiteljesedés. Konfuciusz Bölcseletei, a Lun jü erről a kiteljesedésről szól: hogyan válhat az ember teljessé. A művészet a kiteljesedés médiuma. Magában hordozza az élet mindhárom célját: a mindennapok boldogságát, az értékek továbbadását és a lélek kiteljesedését. Konfuciusz erről így beszélt:


„A Mester mondotta:

A helyes út töltse be szándékod,
az erényekben leld viszonyításod,
az éberség legyen támaszod,
örömödet a művészetekben találod.”

子曰
志於道
據於德
依於仁
游於藝

(Lun jü, VII./6.)

Szentendre Őri-Art Gallery G11

Üdvözlet

Azt kívánom, hogy mindenki, aki a Galériánkba ellátogat, feltöltődjön azokkal az energiákkal, amiket a művészek műveikbe plántáltak. Érezzék át a műveket, hogy ezáltal jobban megismerjék önmagukat és összhangba kerüljenek a világgal maguk körül. Mert, aki megismeri önmagát és a világgal is harmonizál, annak lelke békességre talál.


„És akik immár eljöttek,
itt békességre leljenek.”

既來之
則安之

(Lun jü, XVI./1.)

Magamnak pedig azt remélem, hogy mindig érezhetem majd azt a boldogságot, amiről a Lun jü első mondásának második sora szól, mely az egyik legismertebb részlete a műnek:


„Ha akad barát,
ki messziről jön el hozzád;
Talán nem éppen
ebben áll a boldogság?”

有朋自遠方來
不亦樂乎

(Lun jü, I./1.)

Üdvözlök mindenkit a Galériánkban!


Őri Sándor


www.konfuciusz.hu

Szentendre Őri-Art Gallery G12


Minden jog fenntartva © 2020 Őri-Art Galéria


A honlapon található minden
szöveg, kép és tervezés az
Őri-Art Galéria szellemi tulajdona,
annak másolása vagy felhasználása
csak Galériánk írásos
beleegyezésével lehetséges.


A szövegeket írta és a képeket készítette:
Őri Sándor

A weboldalt tervezte
Őri Sándor és Őry Szilveszter

Programozás és fejlesztés:
Őry Szilveszter